Uzņemšanas nosacījumi

Par Skrīveru sociālās aprūpes centra klientu var kļūt:
 • personas pensijas vecumā
 • 1. un 2. grupas invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot ilgstošas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas)
 • pašvaldības lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību
 • pašvaldības sociālā dienesta izsniegts klienta novērtējums
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 • invaliditāti apliecinošs dokuments
 • ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u (ar norādēm par akūtu infekciju un tuberkulozes neesamību, plaušu Rtg, pilnu asins ainu, urīna analīzēm, kardiogrammu, šifrētām diagnozēm un nozīmēto ārstēšanu)
 • psihiatra atzinums par iespēju atrasties vispārēja tipa aprūpes institūcijā
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas)

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas)
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 • ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u (ar norādēm par akūtu infekciju un tuberkulozes neesamību, plaušu Rtg, pilnu asins ainu, urīna analīzēm, kardiogrammu, šifrētām diagnozēm un nozīmēto ārstēšanu)
 • psihiatra atzinums par iespēju atrasties vispārēja tipa aprūpes institūcijā
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas)